banner1
banner11
banner4
banner3

Elmydama iň gowy netijeleri almagyňyzy üpjün ederis.

Müşderiler üçin iň ýokary baha dörediňGO

Wuxi Chaoqiang Weiye Technology Co., Ltd., Wuxi, Sinwu etrabynda ýerleşýän ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, gözleg işlerine we ajaýyp tehnologiýa we ýokary hilli optiki enjamlar bilen üpjün edýän lazer enjamlaryny öndürmäge üns berýär.Onda öňdebaryjy patentlenen tehnologiýalar we önümler bar.Müşderilere ýokary hilli önümler bermek, müşderileriň isleglerine tiz jogap bermek, netijeli hyzmatlar bermek we içerki ýokary garaşsyz marka gurmaga çalyşmak üçin lazer kesmek, kebşirlemek we ş.m. ýaly köp ugurda giňden ulanyldy.

bg (2)

esasy hyzmatlarymyzy öwreniň

Ajaýyp tehnologiýa we ýokary hilli optiki enjamlar bilen üpjün edip, gözleg işlerine we lazer enjamlaryny öndürmäge üns berýäris.

Gymmatlygyň özeni
Gymmatlyk döretmekdir

 • gymmatlyklarymyz
 • Tehniki goldaw
 • Hyzmat

Wuxi Chaoqiang Weiye Technology Co., Ltd., Hongshan köçesiniň Fotoelektrik senagat parkynda enjamda ýerleşýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Gözleg we lazer enjamlarynyň önümçiligine ünsi jemleýär, ýokary hilli optiki süýümli lazer kebşirleme enjam çözgütlerini üpjün edýär we birnäçe patentlenen tehnologiýalara eýe.

service_img

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Howpsuzlyk

  Howpsuzlyk

  Özbaşdak işlenip düzülen howpsuzlyk gözegçilik ulgamy, Enjamlary ygtybarly we durnukly etmek üçin birnäçe howpsuzlyk duýduryşlaryny düzüň.
 • Hünär

  Hünär

  Gözleg we gözleg tejribesini goldaýan has köp lazer.Tikinçi ýörite öndürijilik we kebşirleýiş ulgamynyň çözgütlerini ýasady.
 • Effokary netijelilik

  Effokary netijelilik

  Kebşirlemegiň iň ýokary peýdasy we gymmaty, sarp edilýän zatlar ýok, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.Has kiçi göwrüm, ýeňil agram, çeýe işlemek we ýönekeý işlemek.Önüm modully we çalyşmak aňsat.
 • Hil

  Hil

  Size hyzmat etmek üçin hünärmen gözleg topary.Özbaşdak ösen kebşirleýiş ulgamy, köp ölçegli gözleg we işläp düzmek, kesmekden kebşirlemek bilen baglanyşykly goldaw enjamlary.

Programma pudagy

adamlar näme gürleýär

 • <span>Chen XuYi</span> <span>tehniki goldaw</span>
  Chen XuYiTehniki goldaw
  Email: chenxuyi@gefasstsuplaser.com;
  Telefon: 8615261562363
 • <span>Lirik Çen</span> <span>daşary ýurt satuwy</span>
  Lirik ÇenDaşary ýurtlarda satuw
  Email:  info@gefasstsuplaser.com;
  Telefon: 8618206193126

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň täze habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Topar gurmak | handüregi ýygnaýan güýç, el-aýak, ajaýyp dörediň!

  Liýang şäheriniň gowy howasy adamlary hemişe söýýär.Againene-de hoşboý ysly depelere gaýdyp gelsek, ýalpyldawuk gyzyl ýapraklar ýok, ak gar ýok, Hoşboý depeler makiýaupdan owadanlyga, asmana gözi açyk, ýöne şonda-da owadan.Bu iş “düýş topary” (...
  Koprak oka
 • Amalyň salgylanma bahasy

  Kebşirläniňizde şu ýörelgeleri ýerine ýetiriň 1.Tabak näçe galyň bolsa, kebşirleýiş simleri näçe galyň bolsa, şonça-da güýç we sim bilen iýmitleniş tizligi haýal 2.Güýç näçe pes bolsa, kebşirleýiş ýeri ak bolýar.Kuwwat näçe uly bolsa, kebşirleýiş tikişi reňkden gara reňkde we bir taraply ...
  Koprak oka
 • Wuxi Super Lazeriň tomusky işgäri

  AWTUMNY of başlamagy, Işçilere salkynlyk bermek üçin, her kimiň rahat güýzüni geçirmegi maksat edinýän kärhana, salkyn salkyn hasyl güýzüni garşylamak üçin üzüm we şetdaly öňünden taýýarlady.8-nji awgustda günortan paýlanyşy “Business man” gurady ...
  Koprak oka
 • “Wuxi Super Lazer Technology Co., ltd Fire Drill”

  Tomus ýangyn möwsümidir, kompaniýamyzda ýangyn heläkçiliginiň öňüni alyş çärelerini çynlakaý durmuşa geçirmek, ähli işgärleriň ýangyn howpsuzlygy habardarlygyny ýokarlandyrmak, ýangyn howpsuzlygy bilen baglanyşykly howplary ýok etmek, ýitgileri azaltmak, howpsuz önümçiligi üpjün etmek üçin ýangyn möwsümidir.Fireangyn howpsuzlygy hadysasynyň gyssagly işini güýçlendiriň, tutuşlygyna ...
  Koprak oka
 • 图片 13

  Amal: üç-bir gezek kommutasiýa arassalamak we işlemek

  Arassalaýyş programmasy: Baş sahypanyň ýokarky sag burçundaky üýtgetmek düwmesiniň üsti bilen programmany üýtgedip, döwüp we täzeden açyp bilersiňiz.Degişli fokus aýnasyny çalyşyň: Kebşirlenen F150-iň fokus linzasyny gönüden-göni ulanyp bilersiňiz (arassalaýyş ini 20mm) ýa-da arassalaýjy F400 fokusyny çalşyp bilersiňiz ...
  Koprak oka